Realisasjonsprinsippet

Boken handler om et svært praktisk tema innen skatteretten: tidfesting av inntekter og kostnader. Hovedregelen om tidfesting, det såkalte realisasjonsprinsippet, analyseres inngående og forfatteren gjennomgår hvordan ulike transaksjoner og kostnadstyper skal tidfestes. En egen del av boken er viet spørsmålet om hvordan avsetninger og betingede kostnader skal tidfestes – et typisk problemområde i mange skattesystem. Boken analyserer også regnskapsrettens forpliktelsesbegrep etter regnskapsstandardene GRS og IFRS, og foretar en sammenligning mellom regnskapsrettslig og skattemessig tidfesting.

Harald Hauge
Realisasjonsprinsippet
Universitetsforlaget, 2012