Generelle vilkår 

Oslo, 01.04.2020  

Følgende vilkår (Generelle vilkår) gjelder for all bistand vi yter med mindre annet er skriftlig  avtalt.  

Forutsetninger for våre tjenester
Våre råd og vurderinger baseres på den informasjon og dokumentasjon vi mottar fra klienten.  Vi forutsetter at denne informasjon og dokumentasjon er korrekt og fullstendig for vår  vurdering og rådgiving, og at det ikke krever nærmere verifisering.  

Våre råd og vurderinger er utelukkende basert på norsk rett. De er basert på vår forståelse av  regelverket på tidspunktet for avgivelse, men det forhindrer ikke at skattemyndighetene kan  innta en annen posisjon, at regelverk senere endres eller at det tolkes annerledes. Våre  rettslige råd endrer ikke klientens opplysningsplikt ved rapporteringen til  skattemyndighetene.  

Honorar mv.  
Klienten er ansvarlig for betaling av honorar, utgifter og utlegg knyttet til oppdraget. Med  mindre annet er avtalt, baseres vårt honorar som utgangspunkt på medgått tid. Vi forbeholder  oss rett til også å ta hensyn til oppdragets kompleksitet, vår spisskompetanse, de verdier som  omfattes av oppdraget og det resultat som er oppnådd. Timesatsene reguleres normalt årlig.  Klienten informeres på forhånd om vesentlige utgifter eller utlegg.  

Vi fakturerer normalt månedlig, men forbeholder oss rett til å avregne vårt honorar under  hensyn til sakens fremdrift. Fakturaene forfaller til betaling 15 dager etter fakturadato.    

Dersom klienten ønsker å trekke tilbake oppdraget, må saksansvarlig advokat umiddelbart gis  beskjed. Slik beskjed skal så langt mulig gis skriftlig. Klienten skal likeledes varsles  umiddelbart om vi finner at vi ikke kan fortsette oppdraget. Klienten vil bli fakturert honorar,  utgifter og eventuelle utlegg frem til beskjed er mottatt og deretter i den grad det er nødvendig  for å gjennomføre en ordnet avslutning av oppdraget.  

Selv om advokathonorar dekkes av klientens forsikring (rettshjelp, innbo, eiendom, reise, e.l.)  eller lov om fri rettshjelp, begrenser ikke slik dekning vårt tilgodehavende med mindre det er  uttrykkelig avtalt.  

Tvistesaker - utfall  
Utfallet av tvistesaker vil alltid være usikkert. Det betyr at vi ikke kan gjøres ansvarlig om en  sak får et annet utfall enn det vi har gitt uttrykk for.  

Klienten er, uavhengig av om, og eventuelt hvor mye, man tilkjennes i sakskostnader, pliktig  til å betale det vi fakturerer i saken.  

Eiendomsrett  
Opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter knyttet til det vi produserer for klienten,  herunder ideer, metoder og ”know how”, tilhører oss. 

Kommunikasjon  
Vi benytter oss av elektronisk kommunikasjon, og vil med mindre annet er uttrykkelig avtalt  benytte ukryptert e-post. Vi kan ikke gjøres ansvarlig for den risikoen som ligger i slik  kommunikasjon, herunder virus eller at den ikke kommer frem til adressaten på grunn av  virusfiltre eller brannvegger.  

Taushetsplikt, personopplysninger, lagring av materiale  
Som advokater har vi taushetsplikt. Klienten aksepterer likevel gjennom oppdraget at vi  formidler taushetsbelagt informasjon til personer i vårt firma og til personer engasjert av  klienten.  

I henhold til hvitvaskingslovgivningen skal det som hovedregel gjennomføres kundetiltak  med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til gjennomføring av kundetiltak.    

Klienten aksepterer videre at personopplysninger, herunder sensitive personopplysninger,  behandles etter personopplysningsloven. Opplysningene vil typisk stamme fra etableringen av  et klientforhold, herunder identitetskontroll og fakturering, samt opplysninger som er mottatt  eller innhentet for å løse det enkelte oppdrag. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter,  som motparter, domstoler og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med  oppfyllelsen av oppdraget eller lovbestemte plikter. Klienten har rett til innsyn i og  informasjon om opplysningene, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger.  Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglig leder.    

Vi er ved lov pålagt å oppbevare dokumenter og informasjon i en periode etter avslutning av  oppdraget (normalt 5 eller 10 år, avhengig av type dokumentasjon). Oppbevart  dokumentasjon makuleres eller slettes etter dette uten ytterligere varsel.    

Ansvar mv.  
Vår bistand er kun utført for klienten og innenfor det enkelte oppdraget. Vi kan ikke gjøres  ansvarlig for annen eller andres bruk av de råd som er gitt gjennom vår bistand. Klienten skal  holde oss skadesløs ved eventuell slik bruk.   

Verken klienten eller vi kan kreve erstatning for indirekte tap, herunder følgeskader eller tap  av inntekt eller fortjeneste.  

Et krav fra klienten mot oss kan kun rettes mot Advokatfirmaet Harboe & Co AS og den  partner som er utpekt som saksansvarlig advokat for det aktuelle oppdraget. Slike krav kan  ikke fremsettes mot andre partnere eller ansatte i Advokatfirmaet Harboe & Co AS. Videre  kan ikke slike krav rettes mot Advokatfirmaet Harboe & Co AS’ underleverandører, med  mindre Advokatfirmaet Harboe & Co AS har fraskrevet seg ansvaret i henhold til neste  avsnitt eller skriftlig på annen måte.  

Advokatfirmaet Harboe & Co AS og saksansvarlig advokat er ikke ansvarlig for tap av  klientmidler som følge av forhold på bankens side. Videre er Advokatfirmaet Harboe & Co  AS og saksansvarlig advokat ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som vi har henvist  klienten til, eller underleverandører som vi etter avtale med klienten har overlatt deler av  oppdragsutførelsen til.  

Advokatfirmaet Harboe & Co AS og saksansvarlig advokats totale ansvar er begrenset til det  minste av (i) klientens dokumenterte direkte netto tap eller (ii) fem ganger vårt honorar for  den del av oppdraget som ansvaret gjelder. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset  til NOK 10 000 000.  

Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar  og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som  gjelder uten geografisk begrensning.    

Klageadgang  
Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på  www.advokatenhjelperdeg.no under "Råd og tips".  

Lovvalg og verneting  
Vår bistand og disse Generelle vilkår reguleres av norsk rett. Eventuelt søksmål som gjelder  oppdraget, vår bistand og/eller de Generelle vilkår kan bare anlegges ved Oslo tingrett.      

Oslo, 01.04.2020