Beskatning av oppstrømsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Olje- og gassindustrien er Norges viktigste industri. Oppstrømsvirksomhet på norsk sokkel (leting, utbygging, utvinning og rørledningstransport av olje og gass) er undergitt særskilte skatteregler, herunder en skattesats på 78 %. Presentasjonen gir en oversikt over hovedtrekkene i disse reglene, og er godt egnet både som en innføring for nykommeren til temaet og som en oppfriskning.

Please click here to read more

Taxation of upstream activity on the Norwegian Continental Shelf

The oil and gas industry is the most important industry in Norway. Upstream petroleum activity on the Norwegian Continental Shelf (exploration, development, production and pipeline transportation of oil and gas) is subject to special taxation rules, including a tax rate of 78%. The presentation provides an overview of the main elements of these rules, and is well suited both as an introduction to newcomers to the topic and as an update.”