Revidert nasjonalbudsjett 2023 - ingen vesentlige nyheter om skatt (- sjokk!)

torsdag 11. mai 2023

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i dag. Med en regjering som har sagt at de jobber med innstramminger av utflyttingsskatt, ny skatt på privat konsum av eiendeler i selskap, og med en stor NOU om fremtidens skattesystem som ga innspill på en masse mulige endringer - var det knyttet spenning til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Spenningen har ikke blitt mindre av noen politikeres stadige formaninger om at skattesystemet må endres, og bli enda mer omfordelende.

Med fasit i hånd, synes det som regjeringen ikke synes det er behov for tilstramminger – i alle fall ikke i siste budsjett før høstens valg.

De varslede reglene om grunnrenteskatt på vindkraft foreslås utsatt i et år, til 2024.

De endringene som legges frem er en skattereduksjon for de laveste pensjonsinntektene (det liker vel de fleste velgergruppene), en endring i kostsatsene for langtransportsjåfører og pendlere på brakke (det synes nok LO er fint) og fritak for elavgift for kraft produsert til seg selv, typisk ved solcelleanlegg (det synes nok miljøsiden er fint). Alt i alt reduseres skattene med nesten kr 1,5 mrd.

Lokalvalget til høsten er 11. september. Statsbudsjettet for 2024 legges frem litt under en måned etter valget – så får vi se hva som kommer om skatt der.

I revidert budsjett nevnes det at forslagene i NOU2022:20 (Torvik-utvalget) har vært på høring, og at departementet vurderer de ulike forslagene og høringsuttalelsene. Det legges opp til at et helhetlig fremlegg skal sendes Stortinget i forbindelse med revidert budsjett neste år, det vil si våren 2024. Vedum varslet i pressen i går at det ikke blir noen skattereform, og mange av forslagene er skutt ned politisk.

Av større endringer det jobbes med, er det mulige innstramminger i utflyttingsskatten og monsterskatten (skatt på privat bruk av eiendeler som tilhører selskap) som antagelig ligger først. Disse kan komme til høsten, for de behandles uavhengig av Torvik-utvalgets rapport. Og så er det litt stille før stormen vedrørende selskapsbeskatning, for her kommer det etter hvert regler som tilpasses en internasjonal skattereform for de største, multinasjonale selskapene.

Regjeringen må hente støtte hos SV for de endringene de har foreslått. Det regner vi med de vil få. I tillegg skal det vedtas regler tilknyttet havbruksbeskatningen. Her skal grunnrenteskatten vedtas og utformes (ja, riktig. Skatten som ble innført 1. januar i år skal endelig få både detaljer og skattesats). Antagelig bruker partiene sin oppmerksomhet mot skatt på disse forhandlingene, så vi blir overrasket om det skulle komme andre endringer av betydning ved Stortingets behandling av revidert budsjett.