Høring om nye opsjonsskatteregler fra 2022

tirsdag 6. juli 2021

Regjeringen sendte i dag sitt forslag til nye opsjonsskatteregler for oppstart- og vekstselskap på høring. Håpet er å få innført reglene fra 2022.

Forslaget innebærer at opsjonsgevinster skattlegges som aksjegevinster når den ansatte selger aksjene. I dag skattlegges opsjonsgevinster som lønn, og som utgangspunkt utløses skatten allerede når aksjene kjøpes. Det gjør reglene lite attraktive.

Regjeringens forslag er et gjennombrudd for å kunne få til enkle og attraktive incentivordninger i oppstart- og vekstbedrifter. Og de er i tråd med forslaget fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening, som Harboe & Co var med å utforme.  

Høringsfrist for forslaget er 6. august, og vi mottar gjerne innspill til vår høringsuttalelse. Regjeringen vil fremme lovforslag til statsbudsjettet i høst, så det blir spennende å se hvordan de rød-grønne tar det imot. Så langt har det vært bred politisk enighet om å gjøre noe med opsjonsbeskatningen.

Forslaget innebærer følgende:

Opsjonene skattlegges som aksjegevinst når aksjene selges

Skattlegging skjer først når aksjene selges. Kursgevinsten mellom salgssum og den prisen den ansatte betalte for aksjene, skattlegges som aksjeinntekt (31,68 %).

Krav til selskapet

For å kunne benytte reglene kan arbeidsgiverselskapet ikke være eldre enn 10 år (tidligst stiftet i 2013 hvis reglene trer i kraft i 2022), og det kan ha inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum. Hvis selskapet er del av et konsern, gjelder begrensningene for konsernet som helhet.

Krav til opsjonene

Opsjonene må være tildelt etter 1. januar 2022, de må gjelde arbeidsgiverselskapet (AS), og innløsningkursen kan ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildeling.

Finansdepartementet legger opp til at man ved aksjeverdsettelsen skal se hen til armlengdes transaksjoner noe bakover i tid. Vi mener man også kan legge inn alminnelige rabatter for minoritetsposter og eventuelle aksjonærspesifikke restriksjoner (bindingstid, leaver-klausuler mv.). Vel så viktig blir det at hvis man ikke kan fastsette markedsverdien med rimelig sikkerhet, så er det adgang til å benytte skattemessig formuesverdi som målestokk. Det vil i noen tilfeller kunne gi en hyggelig innløsningskurs.

Opsjonene skal være uløselig knyttet til den ansatte. Det innebærer blant annet at opsjonene ikke kan overføres til holdingselskap, og de skal ikke kunne omsettes. Opsjonene kan heller ikke gå i arv hvis den ansatte faller fra. Skattefordelene ved opsjonene beholdes imidlertid om den ansatte slutter.

Opsjonene kan tidligst innløses tre år etter tildeling, og senest etter ti år.

I forbindelse med lovforslaget til høsten vil det bli foreslått beløpsgrenser for hvor mange aksjer den ansatte kan få opsjoner på, og hvor mange bedriften kan tildele totalt. Den svenske ordningen har stått modell for Regjeringens forslag, men høringsnotatet gir ganske klare indikasjoner på at grensene er tenkt en del lavere enn svenskenes grenser på MSEK 3 for de ansatte, og MSEK 75 for foretaket. Rammene skal heller ikke kunne benyttes flere ganger.

Arbeidsgiver skal rapportere om tildeling og innløsning av opsjoner, blant annet innløsningskurs og markedsverdi. 

Krav til de ansatte

Det er krav om at de ansatte i snitt jobber 25 t per uke og ikke eier mer enn 5 % av selskapet før tildeling av opsjonene.

Unntak for visse bransjer

Det stilles krav til at selskapet hovedsakelig driver annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning. Den dominerende inntektsdriveren må altså være virksomhet.

I tråd med de svenske reglene er det varslet unntak for selskaper som har vesentlige innslag (maks. 30 % av lønnskostnadene) av bank-, finans-, megler- og forsikringsvirksomhet; omsetning av eiendom, råvarer eller finansielle instrumenter; langtidsutleie av lokaler/boliger; samt juss-, revisjons- og regnskapstjenester.
 
Hva med eksisterende opsjonsordninger?

Vi har fått flere spørsmål om eksisterende opsjonsordninger vil kunne omfattes av de nye reglene i bedrifter som kvalifiserer. Regjeringen holder dette åpent, og ber om innspill i høringsrunden. Vi vil argumentere for at eksisterende avtaler kan "konverteres", forutsatt at vilkårene i avtalene tilpasses ordningen, og at det kan sannsynliggjøres at innløsningskursen var over markedspris ved tildeling.